Rewitalizacja i rewaloryzacja

Rewitalizacja to działanie mające na celu poprawę estetyki, wygody użytkowania, sytuacji ekonomicznej i społecznej w danym miejscu. Jest to proces skupiający dyscypliny takie jak: planowanie przestrzenne, architektura, ekonomia, polityka społeczna.

Rewaloryzacja to przywrócenie obiektom historycznym ich dawnego wyglądu.

Nasza firma oferuje Państwu usługi w zakresie rewitalizacji i rewaloryzacji:

  • obiektów zabytkowych
  • obiektów pofortecznych i powojskowych
  • terenów poprzemysłowych
  • osiedli wielkopłytowych

Rewitalizacja w miastach służy głównie zagospodarowaniu zdegradowanych przestrzeni, zwykle poprzemysłowych lub powojskowych. Jej celem jest przywrócenie miastu, często bardzo atrakcyjnych, ale zaniedbanych budynków lub całych dzielnic. Prawidłowo przeprowadzony proces rewitalizacji niesie korzyści zarówno dla inwestora, jak i dla lokalnej społeczności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, a także polepszenie jakości przestrzeni publicznej.

Środki na rewitalizację i rewaloryzację można czerpać między innymi z unijnych programów operacyjnych takich jak: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , Program Operacyjny Dziedzictwo Kulturowe, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zobacz przykłady projektów.

Zobacz też naszą ofertę z zakresu projektów zieleni, małej architektury, analiz przedprojektowych i konsultacji społecznych .

kalkulator wycinki drzew