Osiedle Ruczaj

Praca magisterska, 2007

Osiedle Ruczaj Zaborze powstawało etapami od lat 60-tych do lat 90-tych ubiegłego wieku.

Osiedle położone jest na terenie dzielnicy Dębniki w Krakowie. Jest to jedna z najładniejszych, a także największych, dzielnic Krakowa. Około połowa jej powierzchni mieści się w granicach Bieleńsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Teren jest wyjątkowo atrakcyjny widokowo, po pierwsze ze względu na jurajskie krajobrazy, po drugie z uwagi na bliskość centrum. Z projektowanego terenu podziwiać możemy: Klasztor na Bielanach, Wawel, wieżę Świątyni Bożej Opatrzności, czy Kopiec Kościuszki.

Dzielnica jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki i wypoczynku, oprócz walorów widokowych panują tu lepsze niż w innych częściach Krakowa warunki ekologiczne.

Architektura dzielnicy jest zróżnicowana – możemy znaleźć tu przykłady zabudowy willowej, zabudowy podmiejskiej i wiejskiej, nowe apartamentowce a także 2 osiedla – Podwawelskie i Ruczaj. Projektowany teren znajduje się pomiędzy ulicami Grota Roweckiego, Kobierzyńską , Wyłom, Pastelową i Zachodnią. Obszar ma wielkość około 50 ha, zamieszkiwany jest przez około 7 tysięcy mieszkańców.

Koncepcja zagospodarowania dla projektowanego obszaru osiedla Ruczaj zakłada:

 • podzielenie przestrzeni na wnętrza
 • zwiększenie liczby miejsc postojowych
 • wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej
 • wzbogacenie struktury osiedlowej o place zabaw, urządzenia sportu i rekreacji
 • wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej
 • uzupełnienie systemu komunikacji pieszej i samochodowej
 • wprowadzenie ścieżek rowerowych

Układ komunikacyjny i parkingi

Obecnie na osiedlu istnieje spory deficyt miejsc parkingowych. W związku z tym w projekcie przewidziano uzupełnienie ilości stanowisk parkingowych, a także ich modernizację i wprowadzenie zieleni na parkingi. Ponadto proponuje się wybudowanie wielostanowiskowego garażu podziemnego na skrzyżowaniu ulic Rostworowskiego i Grota Roweckiego.

W projekcie w większości pozostawiono istniejący układ komunikacji pieszej, uzupełniając go o dodatkowe chodniki lub w niektórych przypadkach zmieniając kształt alejek na bardziej swobodny. Układ drogowy pozostaje bez zmian za wyjątkiem wprowadzenia przedłużenia ulicy Zachodniej do ulicy Grota Roweckiego. Proponuje się również wprowadzenie ścieżek rowerowych od III Campusu UJ, wzdłuż całej ulicy Grota Roweckiego, z rozgałęzieniem na skrzyżowaniu Roztworowskiego w kierunku Skałek Twardowskiego i szkoły podstawowej nr 40.

Tereny sportu i rekreacji położone w zachodniej części osiedla

  W tym miejscu proponuje się:
 • ogrodzenie istniejących boisk do koszykówki,
 • budowę placu zabaw dla dzieci powyżej 3 lat,
 • Skate-park,
 • wprowadzenie swobodnego układu ścieżek spacerowych,
 • uzupełnienie układu zieleni o pas zadrzewień od strony północnej i krzewy ozdobne.

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej nr 40 przy ulicy Pszczelnej 13

  Dla tego terenu proponuje się zmianę obecnie zaniedbanego otocznia szkoły i wprowadzenie na jej obszarze:
 • boiska trawiastego do piłki nożnej z bieżnią
 • dwóch boisk do piłki siatkowej
 • boiska do koszykówki
 • zewnętrznej sali lekcyjnej

Zewnętrzna sala lekcyjna o amfiteatralnym układzie zlokalizowana została w otoczeniu istniejącej zieleni wysokiej, w miejscu oddalonym od boisk sportowych. Otoczona jest przestrzenią służącą do szkolnej hodowli roślin. Ponadto na terenie szkoły wyznaczone zostały 2 parkingi – wewnętrzny dla mieszkańców budynku szkoły oraz zewnętrzny dla pracowników i rodziców.

Park dla psów

W związku z potrzebą wydzielenia miejsca do wyprowadzania psów zaprojektowany został park dla psów. Park znajduje się pomiędzy ulicami Bułgarską a Pszczelną na terenie porośniętym zielenią wysoką o dużej wartości przyrodniczej. Na terenie parku zaprojektowane zostały ścieżki spacerowe o układzie swobodnym. Przewiduje się też wprowadzenie elementów takich jak tunele, pochylnie i tory przeszkód dla psów. We wschodniej części parku wyznaczone zostało ogrodzone miejsce dla małych psów. Wejścia do parku znajdują się od strony ulicy Bułgarskiej i Pszczeniej, planuje się też ogrodzenie całego terenu i wprowadzenie zieleni maskującej od strony zachodniej.

Zagospodarowanie terenu kościoła

Obecnie teren przed kościołem jest zaniedbany – znajdują się tu baraki pozostałe z budowy kościoła i tymczasowa kaplica zasłaniająca kościół od strony ulicy Kobierzyńskiej. Planuje się usunięcie tymczasowych zabudowań, odsłonięcie bryły kościoła i wybudowanie na tym miejscu placu, którego forma nawiązuje do kształtu ołtarza kościelnego. Na dziedzińcu kościoła proponuje się stworzenie kompozycji ogrodowej inspirowanej układami wirydarzowymi, a na jego tyłach zaprojektowanie ogrodów kwaterowych.

Teren sportu i rekreacji

  Na terenach zieleni publicznej we wschodniej części osiedla proponuje się :
 • wybudowanie uniwersalnego boiska osiedlowego,
 • wprowadzanie zadrzewień osłaniających w rejonie istniejącego placu zabaw,
 • stworzenie alei wzdłuż głównego ciągu pieszego,
 • aranżację ogrodu labiryntowego, składającego się z niskich żywopłotów i drzew akcentujących wejścia do labiryntu i jego centralną część
 • wprowadzenie komponowanej zieleni o swobodnym układzie w zachodniej części terenu.

Plac miejski z garażem podziemnym

Projektowany plac miejski znajduje się na skrzyżowaniu ulic Rostworowskiego i Grota Roweckiego. Projekt zakłada całkowite przearanżowanie tego miejsca, na którym w tej chwili znajduje się betonowa zatoka parkingowa i blaszane kioski handlowe. W tym miejscu proponuje się stworzenie placu miejskiego o nawierzchni utwardzonej z dwupoziomowym garażem podziemnym pod powierzchnia placu. Zgodnie z obecną funkcją proponuje się wprowadzenie parterowej zabudowy handlowo-usługowej, w tym sklepów i restauracji oraz obiektów małej architektury i zieleni w postaci trawnika i drzew w donicach.

Więcej o projekcie.

Oglądasz stronę z grupy rewitalizacja i rewaloryzacja. Poprzednia: Imerys. Następna: Kościół Bernardynów.

kalkulator wycinki drzew